فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

وجوب مشورت

مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شود
مولوی

شاورهم

مشورت کن با گروه صالحان با پیمبر امر شاورهم بدان
مولوی