فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حق مشورت (لطیفه)

خانمی وارد دارالوکاله ای شده از آقای وکیل دادگستری پرسید آقای وکیل: جریمه یک بچه ای که با سنگ، شیشه پنجاه ریالی را شکسته چقدر است؟ وکیل لحظه ای فکر کرد و گفت پنجاه ریال از پدرش مطالبه نمایید. خانم گفت بسیار خوب؛ پس خواهش می کنم پنجاه ریال مرحمت کنید زیرا این هنر را پسر شما کرده است! وکیل بلافاصله گفت خانم! ببخشید، شما باید پنجاه ریال لطف کنید، زیرا حق مشاوره قضایی من در هر نوبت، صد ریال است.

اشعار

وجوب مشورت

مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شود
مولوی