فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت با خدا ترسان

عن الصادق (علیه السلام): شاور فی امرک الذین یخشون الله عزوجل؛(2394) در برنامه زندگی با خدا ترسان مشورت کن.

خیانت در مشورت

عن علی (علیه السلام): من غش المسلمین فی مشوره فقد برئت منه؛(2395) کسی که با مسلمانان در مشورت خیانت بورزد، به حقیقت که از او بیزارم.

داستانها