فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت با چه کسانی؟

لاتدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لا جبانا یضعفک عن الأمور و لا حریصا یزین لک الشره بالجور؛(2393) امام علی (علیه السلام) فرمودند: با افراد بخیل مشورت مکن که تو را از خدمت به خلق خدا باز می دارند و از تهی دستی می ترسانند و با افراد ترسو مشورت مکن که اراده تو را برای انجام کارهای مهم تضعیف می کنند و نیز اشخاص حریص را مشاور خود قرار مده که ستمگری را برای تو زینت می دهد.

مشورت با خدا ترسان

عن الصادق (علیه السلام): شاور فی امرک الذین یخشون الله عزوجل؛(2394) در برنامه زندگی با خدا ترسان مشورت کن.

خیانت در مشورت

عن علی (علیه السلام): من غش المسلمین فی مشوره فقد برئت منه؛(2395) کسی که با مسلمانان در مشورت خیانت بورزد، به حقیقت که از او بیزارم.