فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کوشا بودن در نظر دهی همین!

امام علی (علیه السلام): علی المشیر الاجتهاد فی الرأی و لیس علیه ضمان النجح؛(2391) مشورت دهنده باید در ارائه نظرش کوشا باشد، و ضمانت پیروزی بر عهده او نیست.

هلاکت و استبداد رأی

الامام علی (علیه السلام): من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛(2392) هر که مستبد و خود رأی گردید به هلاکت رسید، و هر که با مردمان مشورت و رایزنی کرد خود را در خرد آنان شریک ساخت.

مشورت با چه کسانی؟

لاتدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لا جبانا یضعفک عن الأمور و لا حریصا یزین لک الشره بالجور؛(2393) امام علی (علیه السلام) فرمودند: با افراد بخیل مشورت مکن که تو را از خدمت به خلق خدا باز می دارند و از تهی دستی می ترسانند و با افراد ترسو مشورت مکن که اراده تو را برای انجام کارهای مهم تضعیف می کنند و نیز اشخاص حریص را مشاور خود قرار مده که ستمگری را برای تو زینت می دهد.