فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین ها برای مشورت

امام علی (علیه السلام): خیر من شاورت ذوو النهی و العلم و اولو التجارب و الحزم؛(2390) بهترین کسان برای مشورت، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دور اندیش اند.

کوشا بودن در نظر دهی همین!

امام علی (علیه السلام): علی المشیر الاجتهاد فی الرأی و لیس علیه ضمان النجح؛(2391) مشورت دهنده باید در ارائه نظرش کوشا باشد، و ضمانت پیروزی بر عهده او نیست.

هلاکت و استبداد رأی

الامام علی (علیه السلام): من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛(2392) هر که مستبد و خود رأی گردید به هلاکت رسید، و هر که با مردمان مشورت و رایزنی کرد خود را در خرد آنان شریک ساخت.