فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت با دانا! حتی اگر دشمن باشد.

امام علی (علیه السلام): استشر عدوک العاقل و احذر رأی صدیقک الجاهل؛(2389) با دشمن خردمندت مشورت کن، ولی از رأی دوست نادان خود بیمناک باش.

بهترین ها برای مشورت

امام علی (علیه السلام): خیر من شاورت ذوو النهی و العلم و اولو التجارب و الحزم؛(2390) بهترین کسان برای مشورت، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دور اندیش اند.

کوشا بودن در نظر دهی همین!

امام علی (علیه السلام): علی المشیر الاجتهاد فی الرأی و لیس علیه ضمان النجح؛(2391) مشورت دهنده باید در ارائه نظرش کوشا باشد، و ضمانت پیروزی بر عهده او نیست.