فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزشیابی نظرات در مشورت

قال علی (علیه السلام): اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض، ثم اختر اقربها من الصواب و ابعدها من الارتیاب... قد خاطر بنفسه من استغنی برأیه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء؛(2388) امیرمؤمنان (علیه السلام) ضمن سفارشهایی به فرزند خود محمد بن حنفیه فرمود: آرا و نظریات دیگران را در کنار هم قرار بده و آن گاه نزدیکترین آنها به صواب و دورترینشان از خطا را برگزین... بی گمان کسی که خود را از نظریات دیگران بی نیاز می پندارد، به خود زیان زده است و کسی که به طرز تفکرهای گوناگون توجه دارد موارد خطا و اشتباه را می شناسد.

مشورت با دانا! حتی اگر دشمن باشد.

امام علی (علیه السلام): استشر عدوک العاقل و احذر رأی صدیقک الجاهل؛(2389) با دشمن خردمندت مشورت کن، ولی از رأی دوست نادان خود بیمناک باش.

بهترین ها برای مشورت

امام علی (علیه السلام): خیر من شاورت ذوو النهی و العلم و اولو التجارب و الحزم؛(2390) بهترین کسان برای مشورت، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دور اندیش اند.