گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

زمان مشورت

امام علی (علیه السلام): شاور قبل أن تعزم و فکر قبل أن تقدم؛(2387) پیش از تصمیم گیری، مشورت کن و پیش از عمل بیندیش.

فواید مشورت

امام کاظم (علیه السلام): من استشار لم یعدم عند الصواب مادحا و عند الخطا عاذرا؛ کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود، معذورش دارند.

ارزشیابی نظرات در مشورت

قال علی (علیه السلام): اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض، ثم اختر اقربها من الصواب و ابعدها من الارتیاب... قد خاطر بنفسه من استغنی برأیه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء؛(2388) امیرمؤمنان (علیه السلام) ضمن سفارشهایی به فرزند خود محمد بن حنفیه فرمود: آرا و نظریات دیگران را در کنار هم قرار بده و آن گاه نزدیکترین آنها به صواب و دورترینشان از خطا را برگزین... بی گمان کسی که خود را از نظریات دیگران بی نیاز می پندارد، به خود زیان زده است و کسی که به طرز تفکرهای گوناگون توجه دارد موارد خطا و اشتباه را می شناسد.