فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رأی برتر

امام علی (علیه السلام): أفضل الناس رأیا من لایستغنی عن رأی مشیر؛(2385) رأی و نظر کسی برتر است که خود را از رأی مشاور بی نیاز نداند.

تأمل در مشورت

امام صادق (علیه السلام): لا تکونن أول مشیر و ایاک و الرأی الفطیر؛(2386) در مشورت نخستین کس مباش که نظر می دهد و از اظهار نظر ناپخته بپرهیز.

زمان مشورت

امام علی (علیه السلام): شاور قبل أن تعزم و فکر قبل أن تقدم؛(2387) پیش از تصمیم گیری، مشورت کن و پیش از عمل بیندیش.