فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

از عواقب خیانت در مشورت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من استشار أخاه فلم یمحضه محض الرأی سلبه الله عزوجل رأیه؛(2384) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس از برادرش مشورت بخواهد و او تمام اندیشه اش را به او نگوید، خداوند اندیشه اش را از او می گیرد.

رأی برتر

امام علی (علیه السلام): أفضل الناس رأیا من لایستغنی عن رأی مشیر؛(2385) رأی و نظر کسی برتر است که خود را از رأی مشاور بی نیاز نداند.