فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توکل بر خدا همراه به مشورت

فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین؛(2383) به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم ] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.

روایات

از عواقب خیانت در مشورت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من استشار أخاه فلم یمحضه محض الرأی سلبه الله عزوجل رأیه؛(2384) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس از برادرش مشورت بخواهد و او تمام اندیشه اش را به او نگوید، خداوند اندیشه اش را از او می گیرد.