فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به مشورت

فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین؛(2380) به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم ] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.

مشورت صاحبان عقل

و الذین اجتنبوا الطغوت أن یعبدوها و أنابوا الی الله لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئک الذین هدات م الله و أولئک هم أولوا الألبب؛(2381) و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند.

مشورت فریبکارانه

ذلک من أنباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ أجمعوا أمرهم و هم یمکرون؛(2382) این از خبرهای غیب است که به تو وحی می فرستیم! تو (هرگز) نزد آنها نبودی هنگامی که تصمیم می گرفتند و نقشه می کشیدند!