فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی کاری و افسردگی

به کار اندر آ این چه پژمردگی است که پایان بی کاری افسردگی است
نظامی

هر که نان از...

هر که نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد
سعدی

کار و مزد

اگر کاری کنی مزدی ستانی چو بیکاری یقین بی مزد مانی
ناصر خسرو