فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گنج و رنج

گنج خواهی در طلب رنجی ببر خرمنی می بایدت تخمی بکار
سعدی

بی کاری و افسردگی

به کار اندر آ این چه پژمردگی است که پایان بی کاری افسردگی است
نظامی

هر که نان از...

هر که نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد
سعدی