فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سعی و کار

توقع مدار ای پسر گر کسی که بی سعی هرگز به جایی رسی
سعدی

گنج و رنج

گنج خواهی در طلب رنجی ببر خرمنی می بایدت تخمی بکار
سعدی

بی کاری و افسردگی

به کار اندر آ این چه پژمردگی است که پایان بی کاری افسردگی است
نظامی