فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رنج و گنج

نابرده رنج کنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
سعدی

سعی و کار

توقع مدار ای پسر گر کسی که بی سعی هرگز به جایی رسی
سعدی

گنج و رنج

گنج خواهی در طلب رنجی ببر خرمنی می بایدت تخمی بکار
سعدی