فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زحمت کشان

خوشا حال آنانکه زحمت کشند که زحمت کشان طعم راحت چشند

رنج و گنج

نابرده رنج کنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
سعدی

سعی و کار

توقع مدار ای پسر گر کسی که بی سعی هرگز به جایی رسی
سعدی