فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار و عمر

روزی که در آن نکرده ای کار آن روز ز عمر خویش مشمار

زحمت کشان

خوشا حال آنانکه زحمت کشند که زحمت کشان طعم راحت چشند

رنج و گنج

نابرده رنج کنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
سعدی