فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رنج و زحمت زندگی

اگر زندگی رنج و زحمت نداشت چنان زندگی قدر و قیمت نداشت

کار و عمر

روزی که در آن نکرده ای کار آن روز ز عمر خویش مشمار

زحمت کشان

خوشا حال آنانکه زحمت کشند که زحمت کشان طعم راحت چشند