فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار و پایداری

برو کارگر باش و امیدوار که از یأس جز مرگ ناید به کار
گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها
ملک الشعراء

رنج و زحمت زندگی

اگر زندگی رنج و زحمت نداشت چنان زندگی قدر و قیمت نداشت

کار و عمر

روزی که در آن نکرده ای کار آن روز ز عمر خویش مشمار