فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

حاصل عمر

افتخار بشر به کار بود جز به کار، افتخار نتوان کرد
حاصل عمر آدمی کار است حاصل عمر، خوار نتوان کرد
هادوی بیرجندی

کار و پایداری

برو کارگر باش و امیدوار که از یأس جز مرگ ناید به کار
گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها
ملک الشعراء