فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش کار

عن الصادق (علیه السلام): اعمل و احمل علی راسک و استغن عن الناس؛(2355) کار کن و با سرت بار ببر و بدینوسیله خویشتن را از کمک مردم بی نیاز نما!

عزت نفس با کار و تلاش

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لئن یحتطب الرجل علی ظهره فیبیعه و یستغنی به ویتصدق بفضله خیر من أن یسأل رجلا آتاه الله من فضله فیعطیه أو یمنعه؛(2356) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود، هیزم جمع کند، با دوش خود حمل نماید و آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی در خواست کمک نماید، خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.

بزرگترین جزء عبادت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) العباده سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال؛(2357) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن کوشش در به دست آوردن مال حلال است.