فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر لقمه حلال

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال من أکل الحلال أربعین یوما نور الله قلبه؛(2354) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس چهل روز غذای حلال بخورد، خداوند متعال قلبش را نورانی می گرداند.

ارزش کار

عن الصادق (علیه السلام): اعمل و احمل علی راسک و استغن عن الناس؛(2355) کار کن و با سرت بار ببر و بدینوسیله خویشتن را از کمک مردم بی نیاز نما!

عزت نفس با کار و تلاش

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لئن یحتطب الرجل علی ظهره فیبیعه و یستغنی به ویتصدق بفضله خیر من أن یسأل رجلا آتاه الله من فضله فیعطیه أو یمنعه؛(2356) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود، هیزم جمع کند، با دوش خود حمل نماید و آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی در خواست کمک نماید، خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.