فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثروت کار

امام صادق (علیه السلام): الکیمیاء الأکبر الزراعه؛(2348) بزرگ ترین کیمیا و ثروت، کشاورزی است.

بوسه بر دست کارگر

فقبل یده (سعد الأنصاری) رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قال: هذه ید لاتمسها نار؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست آن کارگر (سعید انصاری) را بوسید و گفت: این دستی است که آتش به آن نمی رسد.

پرهیز از تنبلی

ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر؛(2349) از تنبلی و تنگ حوصلگی دوری کن، چه این دو حالات سرآغاز هر بدی است.