فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سود دهی کار

و أن لیس للانسن الا ما سعی؛(2342) و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.

روایات

ارزش کسب حلال

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسأله و سعیا علی عیاله و تعطفا علی جاره لقی الله و وجهه کالقمر لیله البدر؛(2343)
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: کسیکه از پی مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سؤال مصون نگه دارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد.