فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توصیه به کار حتی در هنگام حج

لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم فاذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام و اذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم؛(2341)
گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج، پی ریزی یک اقتصاد صحیح است). و هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید! او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از این، از گمراهان بودید. سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند، (به سوی سرزمین منی) کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده مهربان است!

سود دهی کار

و أن لیس للانسن الا ما سعی؛(2342) و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.

روایات