فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه زیاد و سود کم بعضی از مشاغل

یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منفع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایت لعلکم تتفکرون؛(2337)
درباره شراب و قمار از تو سؤال می کنند، بگو: در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود. اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد، شاید اندیشه کنید!

عاقبت حرام خواری

فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبت أحلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه و أکلهم أمول الناس بالبطل و أعتدنا للکفرین منهم عذابا ألیما؛(2338)
بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم بباطل؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

خوشرفتاری کار فرما به کارگر از علائم صالح بودن

قال انی أرید أن أنکحک احدی ابنتی هتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج فان أتممت عشرا فمن عندک و ما أرید أن أشق علیک ستجدنی ان شاءالله من الصلحین قال ذلک بینی و بینک أیما الأجلین قضیت فلا عدون علی و الله علی ما نقول وکیل؛(2339) (شعب) گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه توست؛ من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت (موسی) گفت: مانعی ندارد، این قراردادی میان من و تو باشد؛ البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم)! و خدا بر آنچه ما می گوییم گواه است!