فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از تو حرکت از خدا برکت

یبنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه و لا تایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرون؛(2335) پسرانم! بروید، و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!

امین و نیرومند بودن در کار

قالت احداهما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(2336) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد و او همین مرد است!

گناه زیاد و سود کم بعضی از مشاغل

یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منفع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الایت لعلکم تتفکرون؛(2337)
درباره شراب و قمار از تو سؤال می کنند، بگو: در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود. اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد، شاید اندیشه کنید!