فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اگر گناه کنیم...

و گر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم نه بنده ایم خداوند را که قهاریم
ناصر خسرو

عاقبت گناه

گر از پی شهوت و هوی خواهی رفت از من خبرت که بینوا خواهی رفت
بنگر که کی و از کجا آمده ای می دانی که چه می کنی، کجا خواهی رفت
خواجه عبدالله انصاری

بار گناه

گران تر ز هر چیز بار گناه کزو جان دژم گردد و دل سیاه