فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

گناه مکن!

دلا گناه مکن بر امید بخشش دولت که گر گناه ببخشند شرمساری هست

اگر گناه کنیم...

و گر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم نه بنده ایم خداوند را که قهاریم
ناصر خسرو