فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پند کوتاه و جامع

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کتب رجل الی الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) عظنی بحرفین فکتب الیه من حاول أمرا بمعصیه الله کان أفوت لما یرجو و أسرع لمجی ء ما یحذر؛(2324) امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردی به امام حسین (علیه السلام) نوشت: مرا با دو حرف پنده بده! حضرت در جواب به او نوشتند: هر کس چیزی را با نافرمانی خدا بخواهد، به آنچه امیدوار است، همان زودتر از بین خواهد رفت و از آنچه می گریزد زودتر به سرش می آید.

داستانها

پاداش خودداری از نگاه نامشروع

شخصی می گفت با تاکسی از میدان سپاه - کنونی - پایین می آمدم، دیدم خانمی بلند بالا با چادر و خیلی خوش تیپ ایستاده، صورتم را برگرداندم و پس از استغفار، او را سوار کردم و به مقصد رساندم.
روز بعد که خدمت شیخ رجبعلی خیاط رسیدم - گویا این داستان را از نزدیک مشاهده کرده باشد - گفت: آن خانم بلند بالا که نگاه کردی و صورتت را برگرداندی و استغفار کردی، خداوند تبارک و تعالی یک قصر برایت در بهشت ذخیره کرده و یک حوری شبیه همان برایت ذخیره نموده است(2325).