فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترک گناه، آسانتر از توبه

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ترک الخطیئه أیسر من طلب التوبه و کم من شهوه ساعه أورثت حزنا طویلا و الموت فضح الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا؛(2323) علی (علیه السلام) فرمود: ترک گناه از توبه آسان تر است و بسا ساعتی هوس که اندوهی دراز به جا می گذارد که مرگ، دنیا را روسا کرده و برای هیچ خردمندی شادی نگذاشته است.

پند کوتاه و جامع

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کتب رجل الی الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) عظنی بحرفین فکتب الیه من حاول أمرا بمعصیه الله کان أفوت لما یرجو و أسرع لمجی ء ما یحذر؛(2324) امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردی به امام حسین (علیه السلام) نوشت: مرا با دو حرف پنده بده! حضرت در جواب به او نوشتند: هر کس چیزی را با نافرمانی خدا بخواهد، به آنچه امیدوار است، همان زودتر از بین خواهد رفت و از آنچه می گریزد زودتر به سرش می آید.

داستانها