فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه تازه؛ بلای تازه

عن الرضا (علیه السلام) قال کلما أحدث العباد من الذنوب مالم یکنوا یعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون؛(2322) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر وقت مردم به گناه تازه ای آلوده می شوند که تا به حال انجام نمی دادند، خداوند هم آنان را گرفتار به بلاء تازه ای می کند که آنها نمی دانستند.

ترک گناه، آسانتر از توبه

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ترک الخطیئه أیسر من طلب التوبه و کم من شهوه ساعه أورثت حزنا طویلا و الموت فضح الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا؛(2323) علی (علیه السلام) فرمود: ترک گناه از توبه آسان تر است و بسا ساعتی هوس که اندوهی دراز به جا می گذارد که مرگ، دنیا را روسا کرده و برای هیچ خردمندی شادی نگذاشته است.

پند کوتاه و جامع

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کتب رجل الی الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) عظنی بحرفین فکتب الیه من حاول أمرا بمعصیه الله کان أفوت لما یرجو و أسرع لمجی ء ما یحذر؛(2324) امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردی به امام حسین (علیه السلام) نوشت: مرا با دو حرف پنده بده! حضرت در جواب به او نوشتند: هر کس چیزی را با نافرمانی خدا بخواهد، به آنچه امیدوار است، همان زودتر از بین خواهد رفت و از آنچه می گریزد زودتر به سرش می آید.