فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه موجب سلب نعمت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول کان أبی (علیه السلام) یقول ان الله قضی قضاء حتما ألا ینعم علی العبد بنعمه فیسلبها ایاه حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه؛(2321) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خداوند یک حکم قطعی کرده است که نعمتهایی را که به مردم داده است از آنها نگیرد مگر اینکه گناهی مرتکب شوند که موجب سلب آن نعمت گردد.

گناه تازه؛ بلای تازه

عن الرضا (علیه السلام) قال کلما أحدث العباد من الذنوب مالم یکنوا یعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون؛(2322) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر وقت مردم به گناه تازه ای آلوده می شوند که تا به حال انجام نمی دادند، خداوند هم آنان را گرفتار به بلاء تازه ای می کند که آنها نمی دانستند.

ترک گناه، آسانتر از توبه

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ترک الخطیئه أیسر من طلب التوبه و کم من شهوه ساعه أورثت حزنا طویلا و الموت فضح الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا؛(2323) علی (علیه السلام) فرمود: ترک گناه از توبه آسان تر است و بسا ساعتی هوس که اندوهی دراز به جا می گذارد که مرگ، دنیا را روسا کرده و برای هیچ خردمندی شادی نگذاشته است.