فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه و منع روزی

ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(2319) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بنده خدا برای گناهی که مرتکب می شود از رزق و روزی خود دور می افتد و در تنگی معیشت قرار می گیرد.

موجبات افزایش دین

حضرت عیسی (علیه السلام): ان الشجره لا تکمل الا بثمره طیبه کذلک لا یکمل الدین الا بالتحرج عن المحارم؛(2320) درخت کامل نمی شود مگر با میوه ای گوارا. همچنین دین داری کامل نمی شود مگر با دوری از حرام ها.

گناه موجب سلب نعمت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول کان أبی (علیه السلام) یقول ان الله قضی قضاء حتما ألا ینعم علی العبد بنعمه فیسلبها ایاه حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه؛(2321) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خداوند یک حکم قطعی کرده است که نعمتهایی را که به مردم داده است از آنها نگیرد مگر اینکه گناهی مرتکب شوند که موجب سلب آن نعمت گردد.