فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترک گناه معادل شهادت در راه خدا

قال علی (علیه السلام) ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف؛(2318) آن کسی که در راه خدا جهاد کند و شربت شهادت را بنوشد، بلند مقام تر از آنکس نیست که توانایی بر گناه داشته باشد و دامن خود را آلوده نکند.

گناه و منع روزی

ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(2319) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بنده خدا برای گناهی که مرتکب می شود از رزق و روزی خود دور می افتد و در تنگی معیشت قرار می گیرد.

موجبات افزایش دین

حضرت عیسی (علیه السلام): ان الشجره لا تکمل الا بثمره طیبه کذلک لا یکمل الدین الا بالتحرج عن المحارم؛(2320) درخت کامل نمی شود مگر با میوه ای گوارا. همچنین دین داری کامل نمی شود مگر با دوری از حرام ها.