فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مقابله با گناه کار

امام علی (علیه السلام): أمرنا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفره؛(2317) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ما فرمان داد که با اهل گناه با چهره ای درهم کشیده رو به رو شویم.

ترک گناه معادل شهادت در راه خدا

قال علی (علیه السلام) ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف؛(2318) آن کسی که در راه خدا جهاد کند و شربت شهادت را بنوشد، بلند مقام تر از آنکس نیست که توانایی بر گناه داشته باشد و دامن خود را آلوده نکند.

گناه و منع روزی

ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(2319) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بنده خدا برای گناهی که مرتکب می شود از رزق و روزی خود دور می افتد و در تنگی معیشت قرار می گیرد.