فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

طهارت نفس

قال الامام علی (علیه السلام): طهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات؛(2314) جان خود را از شهوات پلید منزه سازید تا به مدارج عالی انسانی دست یابید.

منشأ گرفتاری

امام باقر (علیه السلام): ما من نکبه تصیب العبد الا بذنب؛(2315) هیچ گرفتاری به بنده نمی رسد مگر به سبب گناه.

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2316)
انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.