فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خطر عاقبت گناه

أولم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عقبه الذین من قبلهم کانوا أشد منهم قوه و أثار و الأرض و عمروها أکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینت فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون ثم کان عقبه الذین أسئوا السوأی أن کذبوا بئایت الله و کانوا بها یستهزءون؛(2305) آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را (برای زراعت و آبادی) بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند (اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند)؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می کردند! سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند!

گناه و انحراف مانع نزول باران

و یقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛(2306) و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!

گناه، عامل انحطاط و سقوط جوامع

ألم یرواکم أهلکنا من قبلهم من قرن مکنهم فی الأرض مالم نمکن لکم و أرسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الأنهار تجری من تحتهم فأهلکنهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرین و لو نزلنا علیک کتبا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین؛(2307)
آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که (از شما نیرومندتر بودند؛ و) قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم؛ بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم؛ و از زیر (آبادیهای) آنها، نهرها را جاری ساختیم؛ (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند،) آنان را بخاطر گناهانشان نابود کردیم؛ و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. (حتی) اگر ما نامه ای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم، و (علاوه بر دیدن و خواندن،) آن را با دستهای خود لمس کنند، باز کافران می گویند: این، چیزی جز یک سحر آشکار نیست!