فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رابطه گناه با هلاکت

و اذا أردنا أن نهلک قریه أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرنها تدمیرا؛(2304) و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، نخست اوامر خود را برای مترفین (و ثروتمندان مست شهوت) آنجا، بیان می داریم، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آنها را به شدت درهم می کوبیم.

خطر عاقبت گناه

أولم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عقبه الذین من قبلهم کانوا أشد منهم قوه و أثار و الأرض و عمروها أکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینت فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون ثم کان عقبه الذین أسئوا السوأی أن کذبوا بئایت الله و کانوا بها یستهزءون؛(2305) آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را (برای زراعت و آبادی) بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند (اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند)؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می کردند! سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند!

گناه و انحراف مانع نزول باران

و یقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛(2306) و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!