فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه

آیات

بهشت منزنگاه پرهیز کنندگان از گناه

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما؛(2303) اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.