فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهتر از کیمیاگری!

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری
حافظ

گنج قناعت

گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج گنج را تو وا نمی دانی ز رنج
مولوی

ضرب المثل

حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر
سعدی