فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عزت و قناعت

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع با عزت خود بساز و خواری مطلب
جامع التماثیل

روزی مقدر است!

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ
چو حافظ در قناعت کوش و ز دنیی دون بگذر که یکجو منت دو نان دو صد من زر نمی ارزد
حافظ

بهتر از کیمیاگری!

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری
حافظ