فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل

توانگری به قناعت است نه به بضاعت
سعدی

عزت و قناعت

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع با عزت خود بساز و خواری مطلب
جامع التماثیل

روزی مقدر است!

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ
چو حافظ در قناعت کوش و ز دنیی دون بگذر که یکجو منت دو نان دو صد من زر نمی ارزد
حافظ