فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر قناعت

قناعت، توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را

ضرب المثل

توانگری به قناعت است نه به بضاعت
سعدی

عزت و قناعت

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع با عزت خود بساز و خواری مطلب
جامع التماثیل