فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گنج قناعت

هر آنکه گنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
حافظ

اثر قناعت

قناعت، توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را

ضرب المثل

توانگری به قناعت است نه به بضاعت
سعدی