فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محنت و منت

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار محنت خود به ز بار منت خلق
سعدی

گنج قناعت

هر آنکه گنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
حافظ

اثر قناعت

قناعت، توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را