فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گنج قناعت

برو گنج قناعت جوی و کنج عفایت نشین!
حافظ

محنت و منت

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار محنت خود به ز بار منت خلق
سعدی

گنج قناعت

هر آنکه گنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
حافظ