فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قناعت و پادشاهی

از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی
مکتبی

قناعت و آزادگی

هست زیر فلک گردنده قانع آزاده و طامع بنده
جامی

گنج قناعت

برو گنج قناعت جوی و کنج عفایت نشین!
حافظ